Wöörbook

nee Översetten vörslaan
spiekern
(/ˈspiː·kɐn/, Verb, Plattdüütsch)
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos

Bedüden:

Plattdüütsch:
Daten in ’n Spieker fasthollen

Engelsch:
save

Hoochdüütsch:
speichern gem
Feller: Informatik/Computeree

Verbformen:

[w/v]
nee Översetten vörslaan
Spegelplaat
(/ˈspɛː·gəlˈplɔːˑt/, Substantiv, Plattdüütsch)
Spegelplaten, f
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos
Bild von Wikimedia Commons

Bedüden:

Plattdüütsch:
CD, DVD

Nedderlandsch:
optische disk
Nedderlandsch:
optische schijf

Engelsch:
optical disc

Hoochdüütsch:
optische Platte
Hoochdüütsch:
optischer Speicher

Feller: Informatik/Computeree

Etymologie:

tohoopsett ut Spegel + Plaat
nee Översetten vörslaan
Spegelschiev
(/ˈspɛː·gəlˈʃiːˑv/, Substantiv, Plattdüütsch)
Spegelschieven, f
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos
Bild von Wikimedia Commons

Bedüden:

Plattdüütsch:
CD, DVD

Nedderlandsch:
optische disk
Nedderlandsch:
optische schijf

Engelsch:
optical disc

Hoochdüütsch:
optische Platte
Hoochdüütsch:
optischer Speicher

Feller: Informatik/Computeree

Etymologie:

tohoopsett ut Spegel + Schiev
nee Översetten vörslaan
Pixel
(/ˈpix·el/, Substantiv, Plattdüütsch)
Pixels, m
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos

Bedüden:

Plattdüütsch:
digital Bildpunkt

Engelsch:
pixel en

Hoochdüütsch:
Pixel gem
Feller: Informatik/Computeree
nee Översetten vörslaan
Tekenkeed
(/ˈtɛːkn̩ˈkɛːˑt/, Substantiv, Plattdüütsch)
Tekenkeden, f
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos

Bedüden:

Plattdüütsch:
Keed ut Schriftteken

Engelsch:
string[w/v]

Hoochdüütsch:
Zeichenkette gem
Feller: Informatik/Computeree

Etymologie:

tohoopsett ut Teken + Keed
nee Översetten vörslaan
Loopwark
(/ˈlɔu̯pˈva͡ɐk/, Substantiv, Plattdüütsch)
Loopwarken, n
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos

Bedüden:

Plattdüütsch:
Reedschop in den Reekner, de Daten ut en Spieker utleest un an den Reekner wiedergifft

Nedderlandsch:
loopwerk gem

Engelsch:
drive

Hoochdüütsch:
Laufwerk gem
Feller: Informatik/Computeree

Etymologie:

tohoopsett ut lopen + Wark
nee Översetten vörslaan
Muuswieser
(/ˈmuːsˈviː·zɐ/, Substantiv, Plattdüütsch)
Muuswiesers, m
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos
Bild von Wikimedia Commons

Bedüden:

Plattdüütsch:
lütt Symbool, dat wiest, wo op en Bildschirm von en Reekner een jüst is

Nedderlandsch:
muisaanwijzer

Hoochdüütsch:
Mauszeiger
Feller: Informatik/Computeree

Etymologie:

tohoopsett ut Muus + Wieser
nee Översetten vörslaan
hoogladen
(/ˈhɔu̯çˈlɔːdn̩/, Verb, Plattdüütsch)
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos

Bedüden:

Plattdüütsch:
op 't Internet plaatsen

Nedderlandsch:
uploaden

Engelsch:
upload

Hoochdüütsch:
hochladen gem
Hoochdüütsch:
uploaden
Feller: Informatik/Computeree, Internett

Etymologie:

tohoopsett ut hoog + laden

Verbformen:

[w/v]
nee Översetten vörslaan
Achterdöör
(/ˈax·tɐˈdœɪ̯͡ɐ/, Substantiv, Plattdüütsch)
Achterdöörn, f
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos
14. Sleswigsch
Johann Rhode Friedrich Augustiny: Achtern Åben oder Plattdütsches Vålksbok för Kinner un ole Lüd, tohopståkt un ut egen Fabrik. Herzbruch, Flensborg 1857, Sied 88
24. Hambörgsch
Michael Richey: Idioticon Hamburgense. Sied 1
45. Nedderungsch/Elbingsch
Robert Dorr: De lostgen Wiewer von Windsor. Sied 66
60. Oost-Mekelbörgsch
Carl Friedrich Müller: Reuter-Lexikon. Sied 1
89. Middel-Küstenpommersch
Robert Laude: Hinterpommersches Wörterbuch des Persantegebiets. Böhlau, Köln 1995, ISBN 3-412-05995-1, Sied 163

Bedüden:

Plattdüütsch:
Döör von ’t Huus, de na achtern rutgeiht

Engelsch:
back door
Engelsch:
backdoor

Hoochdüütsch:
Hintertür gem
[2]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos

Bedüden:

Plattdüütsch:
extra Togangsmööglichkeit bi en Computerprogramm

Nedderlandsch:
achterdeurtje gem

Engelsch:
backdoor

Hoochdüütsch:
Backdoor
Feller: Informatik/Computeree

Etymologie:

tohoopsett ut achter + Döör
nee Översetten vörslaan
Padd
(/ˈpat/, Substantiv, Plattdüütsch)
Padden, m
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos
1. Stader Geest
Marcus Buck: mündlich nawiest op de Stoder Geest
24. Hambörgsch
Otto Furcht: Wörterbuch der Sprache des Alten Landes bei Stade. Stalling, Ollnborg 1936, Sied 20
47. Waldeggsch
Karl Bauer: Waldeckisches Wörterbuch nebst Dialektproben. Wöörlist, Sied 79
49. Emslandsch
Hermann Schönhoff: Emsländische Grammatik. Carl Winter, Heidelberg 1908, Sied 20
64. Ollmärker Platt
Johann Friedrich Danneil: Wörterbuch der altmärkisch-plattdeutschen Mundart. Schmidt, Soltwedel 1859, Sied 154
71. Noordheidsch
Lütt Nokixel, Naturpark Lüneburger Heide
95. Hamm-Iserlaunsch
Heinrich Beisenherz: Vokalismus der Mundart des nordöstlichen Landkreises Dortmund. Noske, Borna-Leipzig 1907, Sied 14
116. Süüdwest-Oostfäälsch
Albert Hansen: Holzland-ostfälisches Wörterbuch. Ummendörp 1964, Sied 153

Bedüden:

Plattdüütsch:
small Weg

Engelsch:
path gem

Hoochdüütsch:
Pfad gem

Bispelen:

[1]
Twischen de Wischen löppt en lütten Padd langs.
[2]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos
64. Ollmärker Platt
Johann Friedrich Danneil: Wörterbuch der altmärkisch-plattdeutschen Mundart. Schmidt, Soltwedel 1859, Sied 270
74. West-Rodenborgsch
Heinz Lemmermann: Bookwetenpannkoken. Schünemann, Bremen 1985, ISBN 3-7961-1720-1, Sied 119

Bedüden:

Plattdüütsch:
Fööt, Poten

Bispelen:

[1]
Maak di op de Padden!
[3]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos

Bedüden:

Plattdüütsch:
Angaav, woneem in en Dateisystem en Datei to finnen is

Nedderlandsch:
pad gem[w/v]

Hoochdüütsch:
path gem[w/v]
Hoochdüütsch:
Pfad gem[w/v]
Feller: Informatik/Computeree

Bispelen:

[1]
De Padd na dat Bild is C:/Fotos/Ik+mien_Peerd.jpg.