Author:
Full title:
Dat Niee Testament: De Frohbott vun uns Herrn Jesus Christus; översett ut den greekschen Uurtext: vun Karl-Emil Schade
Medium:
📖 Book
Publishing house:
Place:
Year:
2003 published in December 2003
Size:
314 pages
ISBN:
3-529-04961-1
ISBN-13:
978-3-529-04961-3
Book format:
23 × 15 cm (≈ 9.1 × 5.9 in)
Weight:
438 g (≈ 15.4 oz.)
Categories/regions: