Author:
Medium:
Publishing house:
Place:
Year:
2011 published on 26th May 2011 (Thursday)
Size:
42 pages
Original Price:
7.80 
ISBN:
978-3-940218-94-0
Book format:
Softcover, H 20 cm / B 14 cm (≈ 7.9 × 5.5 in)
Weight:
72 g (≈ 2.5 oz.)
Categories/regions:
Description from publisher:
Nu schriev ik vun de Vageln un de Katt Een beten vun all’ns wat. Veele Biller sünt tosehn, schmuck ward dat antosehn. Bit Lesen warst di een högen denn man veel Vergnögen. Dat is nu so, de Biller knipst Walter dorto. Jümme oole Vertellersche