Search for "nach"

We found 24 search results:

[1] na to
[2] bilütten mit de Tiet langsaam
[3] dalbinnen so binnen, dat dat ünnen blifft
[4] na mien Dünken in my opinion
[5] flöhen na Flöh söken
[6] oorswards backwards
[7] dalknicken na ünnen afbögen
[8] bömig stump
[9] utween vörbi we’en
[10] buukt na de Sieden breet
[11] lickmünnen sik den Mund licken, na wat jiepern
[12] bavenwards na baven
[13] katthalsen strieden
[14] nahuus na dat egene Huus
[15] vörlangs de Läng na
[16] ampeln mit Hann un Fööt versöken, an wat rantokamen
[17] gieren dull na wat verlangen
[18] achtereers backwards
[19] lingelangs de Längd na
[20] verpuusten en kott Stoot Paus maken un wedder to Puust kamen
[21] tohuus at home
[22] rupen na Rupen afsöken
[23] rachter behind
[24] butwards na buten wennt

To learn more about one of the words, click the relevant search result.