Wöörbook

nee Översetten vörslaan
Diek
(/ˈdiːk/, Substantiv, Plattdüütsch)
Dieken, m
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos

Bedüden:

Plattdüütsch:
Damm an de Kant von Strööm oder de See

Nedderlandsch:
dijk gem

Engelsch:
dike gem
Engelsch:
dyke gem

Hoochdüütsch:
Deich nds
Feller: Waterbo
[2]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos

Bedüden:

Plattdüütsch:
lütt See

Nedderlandsch:
vijver

Engelsch:
pond

Hoochdüütsch:
Teich gem
nee Översetten vörslaan
Deep
(/ˈdɛːp/, Substantiv, Plattdüütsch)
Depen, n
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos
11. Grunnengs
Wörterbuch der Groningschen Mundart. Sied 95
20. Süüd-Oostfreesch
Heide Braukmüller: Wörtersammlung zur niederdeutschen Sprache auf den Ziegeleien des Rheiderlandes. Dr. Reinhard, Leer 1998, ISBN 3-927-139-38-6

Bedüden:

Plattdüütsch:
en Kanaal, över den dat Water ut dat Land afleidt warrt

Hoochdüütsch:
Tief nds
Feller: Waterbo

Etymologie:

von deep
nee Översetten vörslaan
Diekboo
(/ˈdiːkˈbɔu̯/, Substantiv, Plattdüütsch)
m
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos
29. Sleswiger jüm-Rebeed
En Mundvull Snack. Runn Plattdüütsch plegen, Uthlande-Verlag, Noordstrand 2006, ISBN 978-3-9810833-0-9, Sied 81

Bedüden:

Plattdüütsch:
dat Anleggen von Dieken

Hoochdüütsch:
Deichbau gem
Feller: Waterbo

Etymologie:

tohoopsett ut Diek + Boo
nee Översetten vörslaan
Diekgrääv
(/ˈdiːkˈgɾɛːˑv/, Substantiv, Plattdüütsch)
Diekgräven, m
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos

Bedüden:

Plattdüütsch:
Amtsperson, de de Överopsicht över de Diekpleeg hett

Hoochdüütsch:
Deichgraf gem
Hoochdüütsch:
Deichgräfe gem
Feller: Waterbo

Etymologie:

tohoopsett ut Diek + Grääv
nee Översetten vörslaan
Siel
(/ˈziːl/, Substantiv, Plattdüütsch)
Sielen, n
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos
11. Grunnengs
Wörterbuch der Groningschen Mundart. Sied 485
64. Ollmärker Platt
Johann Friedrich Danneil: Wörterbuch der altmärkisch-plattdeutschen Mundart. Schmidt, Soltwedel 1859, Sied 191

Bedüden:

Plattdüütsch:
Waterdörlaat in en Diek

Nedderlandsch:
spuisluis

Hoochdüütsch:
Siel nds
Feller: Waterbo
nee Översetten vörslaan
Diekbaas
(/ˈdiːkˈbɔːz/, Substantiv, Plattdüütsch)
Diekbaas, m
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos
29. Sleswiger jüm-Rebeed
En Mundvull Snack. Runn Plattdüütsch plegen, Uthlande-Verlag, Noordstrand 2006, ISBN 978-3-9810833-0-9, Sied 90

Bedüden:

Plattdüütsch:
Opseher över de Lüüd, de an ’n Diek arbaiden doot

Hoochdüütsch:
Deichmeister
Feller: Waterbo

Etymologie:

tohoopsett ut Diek + Baas
nee Översetten vörslaan
Diekschau
(/ˈdiːkˈʃaʊ̯/, Substantiv, Plattdüütsch)
Diekschaun, f
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos
29. Sleswiger jüm-Rebeed
En Mundvull Snack. Runn Plattdüütsch plegen, Uthlande-Verlag, Noordstrand 2006, ISBN 978-3-9810833-0-9, Sied 56

Bedüden:

Plattdüütsch:
Schau, bi de de Tostand von de Dieken nakeken warrt

Hoochdüütsch:
Deichschau gem
Feller: Waterbo

Etymologie:

tohoopsett ut Diek + Schau
nee Översetten vörslaan
Butendiek
(/ˈbuːtn̩ˈdiːk/, Substantiv, Plattdüütsch)
m
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos

Bedüden:

Plattdüütsch:
Land twischen Diek un See oder Stroom

Hoochdüütsch:
Außendeich gem
Feller: Waterbo

Etymologie:

tohoopsett ut buten + Diek
nee Översetten vörslaan
Sielkuhl
(/ˈziːlˈkuːl/, Substantiv, Plattdüütsch)
Sielkuhlen, f
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos

Bedüden:

Plattdüütsch:
Kuhl, in de en Siel boot is
Feller: Waterbo

Etymologie:

tohoopsett ut Siel + Kuhl
nee Översetten vörslaan
Sielacht
(/ˈziːlˈaxt/, Substantiv, Plattdüütsch)
Sielachten, f
[1]Koort
002 003 006 007 008 009 011 010 025 028 019 018 020 049 004 021 005 026 033 048 092 099 093 040 032 094 047 015 022 043 031 068 097 098 100 095 109 096 035 069 070 034 063 065 073 062 016 001 074 036 041 101 075 082 042 067 066 044 116 115 081 080 072 061 071 050 024 030 029 013 014 078 051 077 079 060 054 017 052 064 053 105 103 102 104 106 107 083 084 085 108 086 087 027 037 038 088 110 111 058 112 091 076 089 090 113 059 057 046 114 039 045 056 012 023 055 117 118

Dialektinformationen:

    gröön: warrt dor bruukt;     rood: warrt dor nich bruukt;     witt: keen Infos

Bedüden:

Plattdüütsch:
Verband, de för de Entwässerung tostännig is

Hoochdüütsch:
Sielacht nds
Hoochdüütsch:
Sielverband
Feller: Waterbo

Etymologie:

tohoopsett ut Siel + achten