Veröffentlicht von:
Medium:
Verlag/Drucker:
Katalognummer:
6533-2
Ort:
Jahr:
Umfang:
^ CDs
Buchformat:
12,9 × 14,4 × 1,3 cm
Gewicht:
88 g
Sprache:
Kategorien/Regionen:
Titel:
1 Achter Dünen Un Diek 3:07 min.
2 De Blanke Hans 2:25 min.
3 Dat du mien Leevsten büst 2:23 min.
4 Wulken An Heben 2:21 min.
5 Dat oole Hus 1:31 min.
6 Fährmann 2:39 min.
7 De Glocken Vun Rungholt 2:56 min.
8 Wenn Wi Segel Setten 3:09 min.
9 Dat Fischerleed 3:47 min.
10 Pott Mit Bohnen 2:07 min.
11 Spinn, Spinn Miene Leeve Dochter 3:28 min.
12 Lingelang-De Blanke Schlie 2:38 min.
13 Nordfreesland 2:10 min.
14 Sitten All In Een Boot
Mehr Informationen:

14 Leder