Birth:
6th July 1932 (Wednesday), Ahrenshöft
Current age:
91
Info:

opwussen op en Buurhoff in Ohrnshööft; na Grund- un Oberschool Lehr as Bankkoopmann, hett as Bookholler un Geschäftsföhrer arbeidt; toletzt lange Johren in Ohrnshööft

Names of Peter Heinrich Clausen:
  • Clausen, Peter Heinrich

Works authored by Peter Heinrich Clausen

Editions: