Geboort:
6. Juli 1932 (Mittweken), Ahrenshöft
Öller opstunns:
91
Info:

opwussen op en Buurhoff in Ohrnshööft; na Grund- un Oberschool Lehr as Bankkoopmann, hett as Bookholler un Geschäftsföhrer arbeidt; toletzt lange Johren in Ohrnshööft

Naams von Peter Heinrich Clausen:
  • Clausen, Peter Heinrich

Warken von Peter Heinrich Clausen

Oplagen: