Authors:
Full title:
Peterles Maanfohrt: Een Märken: vun Gerdt von Bassewitz. Översett vun Klaus-Dieter Tüxen
Medium:
Publishing house:
Place:
Year:
2004 published on 10th November 2004 (Wednesday)
Size:
111 pages
ISBN:
3-936120-73-0
ISBN-13:
978-3-936120-73-8
Book format:
20.5 × 14.5 cm (≈ 8.1 × 5.7 in)
Weight:
160 g (≈ 5.6 oz.)