Kene biograafschen Daten.

Info:

Theaterschriever ut Hamborg, hett in de Johren na 1920 Stücken an Hambörger Theaters börcht

Naams von Julius Strempel:
  • Strempel, Julius