Schriever:
Vullen Titel:
Dor is noch wat! Geschichten in Platt to’n Besinnen un Högen
Medium:
Verlag:
Druck: Hesse-Druck; Stood (Stade)
Verlag: Kreissparkasse Stade; Stood (Stade)
Johr:
Ümfang:
96 Sieden