Schrievers:
Vullen Titel:
Du un ick: Ursula Kurz; Wolfgang Kniep. [Hrsg.: Kulturverein Hagenow e.V.]
Medium:
📖 Book
Verlag:
Oort:
Johr:
Ümfang:
153 Sieden + 1 CD
Mehr Infos:

de CD, de bi dat Book bihöört, driggt den Titel Plattdütsch Land - Du un ick: Leeder