Pronunciation: /ˈfɾoː/ 🔊︎
noun
Plural: Froens f de Fro
Plural: Froenslüüd f de Fro Nordniedersächsisch, Ostfälisch, Märkisch
Plural: Frolüüd f de Fro Friesen-Gruppe, West-Grupp
[1]
basic vocabulary
Low Saxon:
Minsch
English:
Dutch:
German:
Examples:
Antonyms:
Mann
[2]
advanced vocabulary
Low Saxon:
English:
Dutch:
German:
Examples:
Antonyms:
Mann
[3]
advanced vocabulary
Low Saxon:
Anreed för enMinsch
English:
Mrs
Ms.
Ms
Dutch:
German:
Examples:
Antonyms:
Heer