Söök na „bewegen“

127 Drepers funnen:

[1]rögensik bewegen
[2]wümmelnsik gau hen un her bewegen
[3]bewegende Position wesseln
[4]schuckelnhen un her bewegen
[5]grackelnmit en Dreih bewegen, hen un her bewegen
[6]wibbelnsik unrohig op un dal oder hen un her bewegen
[7]gubbelnsik hen un her bewegen
[8]Waterpäddensik bloot dör Bewegen von de Been över Water holen
[9]afdrievenna de Siet hen sik von 'n Kurs bewegen
[10]dalkriegenöverwältigen
[11]tillernsik unrohig bewegen
[12]ruckelnsik ruckwies bewegen
[13]buxerenen Schipp bewegen
[14]rusensik mit Klang bewegen
[15]andrievento 'n vörwarts bewegen animeren
[16]swenkenna de Siet bewegen
[17]swormensik as Sworm bewegen
[18]forkenmit en Fork bewegen
[19]swarvensik in en Ruum hen un her bewegen
[20]regensik bewegen
[21]baukoppennicken, den Kopp hen un her bewegen
[22]wüppensik op un dal bewegen
[23]wriggelngau hen un her bewegen
[24]nickenden Kopp vör un trüch bewegen
[25]krüpensik dicht an de Eer langs bewegen
[26]dalfallensik in ’n fre’en Fall na ünnen bewegen
[27]swingensik oder wat mit Swung bewegen
[28]sinkensik dalwarts bewegen
[29]FloomFett von ’n Buuk von ’t Swien un bi Fedderveh oder Fisch
[30]rückenwat mit en Ruck an en anneren Oort bewegen
[31]utkamenslüppen (ut dat Ei)
[32]schüppenmit en Schüpp bewegen
[33]neihnmit Fadens Stücker von Stoff verbinnen
[34]FüürschüppSchüpp to 'n Bewegen von Gloot
[35]dalrakendör en siedwarts Bewegen von wat dalhalen
[36]Röhrde Akt von 't Bewegen
[37]ringelnsik in 'n Kring üm wat bewegen
[38]rutnehmenwat, wat binnen wat is, nehmen un na buten bewegen
[39]rümspaddelnsik gau hen un her bewegen mit Arms oder Been
[40]spaddelnsik gau hen un her bewegen mit Arms oder Been
[41]kantenen kantig Saak üm de egen Ass bewegen
[42]pallenfastsetten, dat sik wat nich mehr bewegen kann
[43]dalkrupensik dör Krupen na ünnen bewegen
[44]wrakensik hen un her bewegen
[45]rippenbewegen
[46]hannengoot mit de Hand to bewegen we’en
[47]hoogampelnsik mit veel Bewegen von de Arms un Been na baven arbeiden
[48]flitschensik gau bewegen (as en Flitsch)
[49]swubbelnsik hen un her bewegen, swabbeln
[50]utwiekensik ut 'n Weg bewegen
[51]dalsusensik gau na ünnen bewegen
[52]rutkrabbelnsik dör Krabbeln na buten wat bewegen
[53]anruckensik na vörn bewegen un dorbi en Ruck maken
[54]rammelndör hen un her bewegen Luden tügen
[55]storkelnunseker gahn, bi 't Gahn sik hen un her bewegen
[56]welterndreihnd bewegen
[57]rickrackenhen un her bewegen
[58]swojensik free hen un her bewegen
[59]dörneihnsik gau dör wat dör bewegen
[60]Seegangdat sik Bewegen von de See
[61]hubbelnsik op un dal bewegen
[62]Motschoondat sik Bewegen
[63]daldreihndör Dreihn na ünnen bewegen
[64]rutgahnsik von binnen wat na buten wat bewegen
[65]slingernsik hen un her bewegen
[66]talpsensik ungeschickt mit de Hann oder Fööt bewegen
[67]bevensik hen un her bewegen
[68]drievensik beschäftigen
[69]wölterndreihnd bewegen
[70]wrackelnhin un her bewegen
[71]wrangelnsik lebhaft bewegen
[72]kribbelnjöken
[73]kabbelnsik strieden
[74]schüffelnmit en Schüffel bewegen
[75]stiegensik na baven bewegen
[76]jagenop de Jacht gahn
[77]pulenmit de Fingers viegeliensche lütte Saken bewegen, wegmaken, afmaken oder ans manipuleren
[78]fielenwat afraspeln
[79]dreihnüm en Ass bewegen
[80]Tangen Warktüüg mit twee Griepers to ’t Fastholen un Bewegen von Saken
[81]schetenen Projektil affüürn
[82]dragenen Last böhren un bewegen
[83]gravenEer bewegen
[84]lopensik gau vörwarts bewegen
[85]swarmensik as Sworm bewegen
[86]kroelnsacht rieven, sacht straken, sacht ketteln
[87]dümpelnsik op dat Water hen un her bewegen
[88]dansensik to Musik bewegen
[89]wippensik op un dal bewegen
[90]spaddelnsik gau un unruhig bewegen
[91]holenan ’t Bewegen hinnern
[92]fallensik dör egen Gewicht na ünnen bewegen
[93]schüddenrafglieden, raflopen laten
[94]rdüüdt en Bewegen her oder weg an
[95]gahnsik in enkelte Schreed vörwartsbewegen
[96]dregenen Last böhren un bewegen
[97]MuskelGeweev, dat den Körper dat sik Bewegen verlöövt
[98]stümenin wille Bewegung we’en
[99]wubbelwabbelnsik hen un her bewegen
[100]stiemenin wille Bewegung we’en
[101]frickeligvon en Doon, dat mit veel sökend hen un her Bewegen verbinnen is
[102]frickelnsökend hen un her bewegen
[103]spalkernsik wild bewegen, leevhaft rümspelen
[104]burrndör gau Bewegen en Brummtoon maken
[105]schurrnen kratzen Toon maken
[106]krepensik dicht an de Eer langs bewegen
[107]krupensik dicht an de Eer langs bewegen
[108]seilensik mit en Schipp foortbewegen, dat dör en Seil andreven warrt
[109]spalkenmit Arms un Been slahn
[110]wegenhen un her schuckeln (en lütt Kind)
[111]tuckensik kott dull bewegen
[112]SchrickGestell ut Holt
[113]slackernwackeln, hen un her bewegen
[114]FinnOrgaan, mit dat de Fisch sik bewegen un stabiliseren doot
[115]fuchtelnwat gau dör de Lucht hen un her bewegen
[116]regerenHerrschop utöven, as Böverst Staatsangelegenheiten regeln
[117]wiggelnsik hen un her bewegen
[118]wutschensik mit teemlich gau Tempo wo langs bewegen
[119]flitzensik gau bewegen (as en Flitsch)
[120]schüddelnwat gau hen un her bewegen

Üm mehr över de Wöör to weten to kriegen, klick op dat Woort rop, dat di intresseert.