Riemels op „Schall“

55 Drepers funnen:

[1]fallensik dör egen Gewicht na ünnen bewegen
[2]mallövermödig, verrückt
[3]schölengenödigt we’en
[4]sölengenödigt we’en
[5]BallSpeelkugel
[6]Ballgroot Fest avends mit Dans
[7]TallMengengrött
[8]Wallopschüddt Wand ut Eer
[9]StallÜnnerkunft för dat Veh
[10]GallSekret von de Lebber, dat sik in de Gallenblaas sammelt
[11]smallnich breet
[12]infallen(wedder) in ’n Sinn kamen
[13]Fallen Bewegung dör egen Gewicht na ünnen
[14]knallenen luut Gerüüsch maken
[15]allganz, jeden enkelten ümfatend
[16]SchallToon, Klang, Hall
[17]rutfallenna buten wat fallen
[18]dwallensik narrsch benehmen
[19]drallstramm, fast
[20]QuallCnidaria
[21]pallliek, graad
[22]prallkumplett utfüllt, dat dat von binnen al na buten drückt
[23]kallenspreken
[24]ballböös, slecht
[25]TrallSpraat von en Ledder
[26]stallensik verdregen
[27]ballin nahe Tokunft
[28]krallteemlich aktiv
[29]söllengenödigt we’en
[30]allleddig, nix mehr dor
[31]dalfallensik in ’n fre’en Fall na ünnen bewegen
[32]SnallLasch, mit de man en Saak fastsnallen kann
[33]afsnallenen Ansnaller lösen
[34]ansnallenen Ansnaller tomaken
[35]dootfallenbi ’t Fallen dootblieven
[36]kaputtfallenbi ’n Fallen kaputt gahn
[37]affallenvon wat dal fallen
[38]KrallSoort von Neteldeerten, de in ’t Meer leevt
[39]ümfallenümkippen
[40]utfallenoorden
[41]FallReedschop to ’t Fangen von wat
[42]Hallgroot un hoog Ruum
[43]opfallenin ’t Oog fallen
[44]Knallluut Gerüüsch
[45]sällenverköpen
[46]tohoopfallenso henkamen, dat mehr Saken an de sülve Steed oder to de sülve Tiet sünd
[47]tofallenmit en Fallen sik sluten
[48]tweifallendör Fallen kaputtgahn
[49]uteneenfallensik in enkelte Delen delen
[50]bifalleninfallen
[51]rinfallenna binnen wat fallen
[52]TallMeng Flass
[53]henfallendalfallen
[54]pallenfastsetten, dat sik wat nich mehr bewegen kann
[55]raffallenna ünnen fallen

Üm mehr över de Wöör to weten to kriegen, klick op dat Woort rop, dat di intresseert.